Vrchní lovčí Radim

Radim z Borovcova Dvora, strážný a vrchní lovčí na Raziberku
Představitel: Radim Pavlišta

Jižní cíp českého království je vyplněn lesy, loukami a stráněmi překypujícími zvěří. Již od nepaměti vykonával dozor nad těmito majetky lovčí. V dávných dobách na Razibeském panství vykonával jako první tuto správu jakýsi Radim zvaný Borovec. Byl znalý nejen zvěře, ale i stromů a lesních porostů, ve své práci byl velmi pečlivý a přesný a pod jeho dozorem obvod dobře prosperoval. Když léta Páně 1249 získává Raziberské panství Iohann, byl velmi potěšen dobrou prací, kterou lovčí odvádějí. Zavázal je do svých služeb a udělil jim dědičný titul panského lovčího. Kromě správy zvěře dostali na starost i výběr poplatků za užívání panských lesů. Lovčímu Radimovi daroval dědičně nedaleký dvůr, zvaný od těch dob po něm, Borovcův. Radim měl čtyři syny, Viléma, Radima, Václava a Zbyňka. 

Nejstarší Vilém převzal ve vhodném věku po otci správu nad lesy Raziberskými. Vilém měl jediného syna Buška a dvě dcery, Maruši a Kateřinu. V té době se krajem potulovala velká loupeživá banda. Jedné temné noci banda napadla i Borovcův dvůr. Zapálili stáje, několik čeledínů pobili, mladého Buška nepěkně zranili a dceru Maruši unesli. I přes velikou snahu se ji nepodařilo nikdy najít. Lovčí Vilém se zatvrdil a hluboká vráska táhnoucí se jeho čelem již nikdy nezmizela. Svého jediného syna poručil k výcviku bojem na Raziberské tvrzi doufaje, že podobná hrůza již jeho rod nikdy nepotká. Když zemřel, syn Bušek nastoupil na otcovo místo.

Jeho nejstarší synek Radim zdědil po svých předcích vytrvalost i houževnatost, lásku k lesům a zvěři měl v krvi snad od samého narození. Když dosáhl roku čtrnáctého, jeho otec, pamatujíc si hrůzy ze svého mládí, poslal syna také na výcvik na Raziberskou tvrz. Mladý Radim poté nastoupil u pána strážní službu, aby se v dovednostech utvrdil. Když nastal Buškův čas, musel Radim převzít otcovo místo. Dobře spravoval panské lesy a pečlivě se staral o zvěř. 

Léta Páně 1317 Radima jmenoval pán z Raziberka svým vrchním lovčím a za věrné služby přiřkl mu ves Rovné s přilehlou tvrzí.