Vladan Purkart z Řepice

Urozený pan Vladan Purkart z Řepice, podčeší Jana  Lucemburského, komoří Jana z Raziberka
Představitel: Bc. Josef Eigner

Historie Řepického rodu sahá až do období bájí a pověstí. Václav Hájek z Libočan ve své Kronice České zmiňuje zakladatelku rodu, paní Řepici. Uvádí, že roku 816 paní Řepice, manželka pana Krasela z Kraselova, ovdověla. Paní Řepice byla neobyčejné výšky, krásné tváře a velké síly, kteréžto vlastnosti mnozí lidé na ní obdivovali. Měla mnoho sluhů a dělníků, kteří ustavičně zlato kopali, jiní k vodě písky nosili a prali a jiní opět zlato tavili. To činilo paní Řepici velmi bohatou. Dle Václava Hájka roku 817 rozkázala paní Řepice dům krásný jako hrad postaviti, do kterého uložila veliký poklad a dala mu jméno Řepice. Skutečně doloženým prvním pánem z Řepice je Ivan z Řepice (Ywanus de Repiz), který patří do družiny pana Bavora I. Je to patrné z listiny z roku 1243 (CDB IV/1, č. 34, s. 114) a listiny z roku 1251 (CDB IV/1, č. 225, s. 391). Dalším doloženým je Purkart z Řepice (Burchardo de Rzepicz) mezi léty 1298 - 1342. Dále víme o bratrech Ctiborovi, Předotovi, Martinovi a Všeborovi z Řepice, kteří roku 1359 prodávají mlýn ve Dvořci. Ctibor a Předota jsou do roku 1364 zmiňováni jako patroni řepického kostela. Poslední zmínku máme o Předotovi z Řepice z roku 1372, kdy se píše již na Dvořci a staví si zde tvrz. Posléze se rod pánů z Řepice ztrácí úplně a na řepici se píší páni z Machovic a později páni ze Sudoměře. Pro pány z Řepice není možné plnohodnotně doložit erb. Současný znak obce s rybou přináší až páni z Machovic. Pro pány z Řepice se dochovala pouze pečeť Ctibora z Řepice z listiny z roku 1359 a i zde jde pouze o jednu pečeť ze tří. Zbylé dvě se nedochovaly. Na této pečeti je vidět klenot orlího křídla.

Pan Vladan Purkart z Řepice byl po vzoru svých předků věrným družníkem pana Bavora III. Sídlil se svou rodinou na řepické tvrzi. Kromě Řepice s rybníkem, mlýnem a chmelnicí spravuje vesnici Dvořec s mlýnem a jeho mladší bratr Václav z Černíkova spravuje pro pana Bavora poplužní statek Černíkov. Jako věrný služebník doprovázel pan Vladan pana Bavora III. na většině jeho diplomatických cest. Rod Bavorů ze Strakonic vždy byl a stále je politicky velmi aktivní a vždy stál po boku vládnoucího českého krále. Nejinak je tomu i v rušných časech počátku 14. století. Roku 1310 nastupuje na český trůn Jan Lucemburský, za kterým stojí kromě jiných i pan Bavor III. Při audienčním dni královského dvora se pan Vladan setkává s urozeným panem Janem z Raziberka a nachází rychle společnou řeč. Přátelství a dobré vztahy mezi oběma domy jsou brzy posvěceny, když pan Vladan přijímá čestný úřad Komořího na Raziberském panství.
Po mnohých jednáních si i král Jan všiml diplomatických schopností pana Vladana a roku 1313 ho jmenuje podčeším na svém dvoře. Pan Vladan svůj nový úřad zastává řádně a čestně. Za svou službu a oddanost je roku 1314 jmenován královým Paladinem. Tento akt proběhl před zraky všech pánů a dam Janova dvora včetně všech královských Paladinů. Králova pečeť a bulava dávají panu Vladanovi právo mluvit a jednat jménem krále. 

Pan Vladan má ve znaku černou vlčí hlavu na stříbrném štítě, helm s černo-stříbrnými přikrývadly a v klenotu černou vlčí hlavu. Tento znak vychází z erbovní pověsti pánů z Řepice: Ivan, syn sedláka žijícího v Řepici, sloužil věrně panu Bavorovi I. jakožto pomocník lovčího. V jeden podzimní den se pan Bavor rozhodl vyjet na lov na vysokou. Jeho lovčí i s pomocníkem samozřejmě jeli s ním. Pan Bavor se pustil po stopě mohutného dvanácteráka, avšak jeho koně v trysku vyplašilo vlčí zavytí a kůň pana Bavora vyhodil ze sedla a utekl poplašeně pryč. Pan Bavor sbíraje se ze země spatřil vlčí smečku, v jejímž čele stál mohutný černý vlk. Ve chvíli, kdy se vlk chystal skočit po panu Bavorovi bezbranně se zvedajícímu ze země, přiskočil Ivan proti vlkovi a jednou ranou tesákem mu uťal hlavu. Pan Bavor byl zachráněn. Byl Ivanovi za záchranu života tak vděčný, že jej na místě povýšil do šlechtického stavu a jako léno mu svěřil jeho rodnou Řepici. A tak se stal Ivan šlechticem a zakladatelem rodu pánů z Řepice, kteří na počest slavného činu pana Ivana z Řepice nosí ve znaku uťatou černou vlčí hlavu na stříbrném štítě.

Více o Pánech z Řepice najdete také na jejich Facebooku ZDE


>> ZPĚT NA DRUŽINU <<