.

Díl dvacátý prvý
Porada pánů na Vítkově Hrádku 1317

Slova se mluví a voda teče. Nedlouho jest od slavné svatby urozeného pana Petra I., vladaře Rožmberského panství, jež za choť sobě pojal Těšínskou paní Violu, někdy královnu českou. Vyšvihl se tak pan Petr do vysokých kruhů a přiblížil se velice králi Janovi a věrnost svou mu tím stvrdil. Jenže na jazyku med a v srdci jed. Jakmile byl proradný Jindřich z Lipé z vězení propuštěn, již se pan Petr znovu s ním spřátelil a proti králi vystoupil.

Napětí v šlechtických kruzích i v celé zemi je přímo hmatatelné. Pán z Raziberka svolal tajně své věrné pány a rádce z Panské jednoty, se svou rodinou a ozbrojeným doprovodem pod rouškou tmy opustili Raziberskou tvrz a vydali se na strážní hrádek hraniční, jež Vítkův Hrádek se nazývá. Dorazivše bezpečně na místo, ustanovil zde Jan Vítek nového kapitána stráží Vojtěcha, rozkázal hlídky rozmístit ku ochraně své rodiny i hostí a věrné své pány ku poradě svolal. Jak naložit se situací v království českém? Nejbližší náš soused a až do nynější doby přítel Petr I. Rožmberka krále svého zapudil a na stranu zrádce se postavil.

Po deset dní zůstávali Raziberští v bezpečí na strážním hrádku. Pro případ, že by snad ke střetům dojíti mělo nebo hrádek byl obležen, přikázal pán z Raziberka povolat uznávaného stavitele Šlomo Bakera a ženu jeho Sáru, aby postaviti nechal novou pec chlebovou, vozy se zásobami na hrad dopraviti rozkázal a mužům svým velel v lukostřelbě trénovati. Potomci Raziberští se schovankou Ethel z Růže i jejich malí družiníci v bezpečí pod neustálým dohledem chův a kojných po celou dobu ukryti byli v zadním bastionu.
 Lidem ale i zde obcházel strach a nejistota. Co když i náš pán postaví se proti králi a Rožmberka podpoří? Jest opravdu košile bližší než kabátec? Zvítězí povinnost ke svému panství nebo čest a věrnost koruně? 

Kromě důležitých rozmluv politických řešil však Jan z Raziberka věci běžné a významné. Za věrné služby rozhodl se jmenovat Radima vrchním lovčím na svých panstvích. K užívání dal mu zboží Rovné i s tvrzí. K audiencím dále přistupovali mnozí další s požadavky svými. Přišel i kapitán stráží Vojtěch, že jednoho muže svého nachytal, že povinnost svou neplnil a místo toho spal. Toť opravdu těžký prohřešek. Pán z Raziberka novinou touto velmi rozezlen byl a hocha by setnouti nechal. Však na přímluvu chotě své i pánů přítomných uznal, že v těchto těžkých dobách není na místě o muže své přicházet. Hocha přikázal ztrestati dvaceti ranami bičem a do klády zavřít.

Po důkladné poradě s pány věrnými oznámil Jan z Raziberka, že věrnosti dostojí, zůstane vždy na straně krále Jana státi a proti proradným vzbouřencům se postaví po boku krále, bude-li to zapotřebí.

VIVAT REX! VIVAT BOHEMIA!

<<< zpět na předchozí díl                                                                                        pokračovat na další díl >>>