.

Díl dvacátý
Svatební hostina páně Rožmberkova

Stala se léta Páně 1316 ve městě Krumlově událost veliká, kteréžto účastnil se i náš pán Jan Vítek z Raziberka s chotí svou Annou.
Urozený pán Petr I. z Rožmberka odmítl roku tohoto za choť sobě pojmout panenskou dceru pána Jindřicha z Lipé, s níž byl již zasnouben prstenem. Však Jindřich tento, postaviv se proti králi Janovi, nemůže již déle býti přítelem páně Rožmberkovým. Pan Petr, 
vladař domu Rožmberského, až do nynější doby svobodný a bez potomků, pojal se svolením královým urozenou paní Violu, dceru vévody Těšínského, vdovu po Václavu II., za svou choť. Potvrdil tak svou věrnost králi a těsněji se k němu připoutal.

Svatební hostina konala se léta Páně 1316 na panství Krumlovském. Při této události konaly se slavnosti ve městě a několik průvodů slavnostních městem procházelo. Na svatební tabuli mnoho chodů oku i ústům lahodících se podávalo a bohatým programem obveselovali svatebčany různí kejklíři, hudebníci a tanečníci. Na svatební hostině podávaly se chody i ze zemi polských, odkud paní Viola původem pochází. Pán z Raziberka se svou chotí Annou nechali zhotoviti novomanželům zlaté brože rudými granáty vykladané, kteréžto na hostině jim předali.

Ať dlouze a šťastně žijí spolu vzácná paní Viola a urozený pan Petr. Bůh jim žehnej!

<<< zpět na přechozí díl                                                                                    pokračovat na další díl >>>