.

Díl třicátý
Slavnosti Krumlovské

Třicátý zápis v Kronice této pojednávati bude o událostích radostných, kteroužto jistě panstvo i družiníci Raziberští budou v srdcích svých rádi uchovávat a dlouho nosit. A pro vás, potomci naší nejdražší, pro vás je zapisuji, kéž byste i vy se mohli potěšit s námi čtením řádků mých.

Konečně nastalo léto a přiblížila se slavnost narození Jana Křtitele. V městě Krumlově se každého roku pravidelně konají slavnosti městské, kdy uličky všechny zaplněny jsou nejrůznějšími řemeslníky, kramáři, kejklíři, zpěváky a mnohým dalším Božím lidem společně oslavujícím. I dům Raziberský nesměl na této události chybět. Pozvání přijal i dům Holstein-Jülich a svobodný pán Petr z Kájova, jež jen před pár dny navrátil se z bitvy, kde udatně se bil po boku pana Sazimy z Ústí. Z milosti Boží zdráv a nezraněn, připojil se k Raziberským na tuto slavnost a vyprávěl o svých nových zkušenostech.

Ty pak hned prvního dne všem přítomným předvésti mohl, když v přátelském klání nastoupil do střetů proti rytířům starším a zkušenějším. A vítězil! Několikero soupeřů obratně na zem skolil, však v tomto souboji čestném život jim zachoval a krev neprolil. Podařilo se mu zvítězit i nad samotným Petrem I. z Rožmberka. 
Mladý pán domu Raziberského Radímek taktéž se v boji pilně cvičil, s mečem a štítem celé dny se zdokonaloval a též v dovednostech dalších. S lovčím a dalšími pacholaty pak k řece se vypravili, kde za křiku a výskání mohutného očistu prováděli, neb slunce velmi silně hřálo a chladná voda k osvěžení pomohla.

Mistr Míchal připravil si pro tuto slavnost množství nových jídel a pochutin a to se svými pomocnicemi a pomocníky pilně od rána připravoval. Urozená paní Jülich pro tuto slavnost svou služebnici do kuchyně poručila. Pracovitých rukou bylo tedy dost a proto šla práce všem velmi dobře od ruky. Panstvo i lid pochutnati si mohl na pokrmech všelijakých - sladkých, slaných, masových, plackách, chlebech, množství sýrů na mísách i silné polévky na dobrý žaludek.

Paní Anna sezvala celý dům i hosty a přátele k večerní tabuli a po dobrém jídle přišlo překvapení - celá skupina hudebníků s nástroji rozličnými  dlouhou oslavnou píseň o domě Raziberském předvedla. Paní si dala velmi záležet, by žádného - ba i nejmenšího - nevynechali a tak se v písni oslavné objevili všichni, od urozených, titulovaných, přes úředníky až po posledního pohůnka. Píseň tato ať jest určena na věky věků ke slávě domu Raziberského.

Vznik její ať navždy zapamatován jest léta Páně 1318, k pátému výročí, co dům Raziberský věrnost slíbil českému králi Janovi a mezi šlechtu důležitou v království českém se pak nadáním královým zařadil.


<<< zpět na předchozí díl                                                                            další díly připravujeme :)