Díl sedmý
Dorazily špatné zprávy

Nějakou dobu již pán prodléval s novomanželkou na panství Raziberském, když jednoho dne dorazila listina důležitá. Nesla v sobě však zprávu velmi tragickou.

Otec Jana z Raziberka, dobrý pan Johann II. měl sestru Anežku. Ta, provdána v sedmnácti letech za sličného pána z Hostouně, povila záhy syna Huberta Petra léta Páně 1272 a za dvé léta ještě druhého syna Johana Pavla.
Hubert, hoch líbezný a silný po svém otci, vždy velmi zbožný byl a jeho největším přáním bylo výprav křížových se účastnit. V dospělosti své, přesídlil na panství Reichenstein, které honosilo se praporci s modro-zeleným svisle půleným erbem. Hubert Petr svůj život zasvětil řádu. Rostoucí rozmach a bohatství řádu templářského však počalo býti trnem v oku mnoha panovníkům a započatý hon skončil nařčením řádových rytířů z kacířství, sodomie i neúcty ke svátosti oltářní. Bratři řádoví zatýkáni a zabíjeni byli, až byl snad celý řád vymýcen.

Ani panu Hubertovi se nařčení nevyhnulo a byl vyzván, aby se víry své zřekl a z hereze doznati se ráčil. Dlouho snažil se Hubert očistit jméno své a čest řádu, jemuž věrnost slíbil. Neunesl již ale zprávu, že poslední velmistr řádu, bratr to zesnulé matky Janovy, k trestu smrti upálením odsouzen byl zjara léta Páně 1314. Tehdy věděl Hubert, že je již velmi zle a dny mu docházejí. V náhlém pomatení mysli vypálil své vesnice i hrad svůj Reichenstein a sám nalezl smrt v plamenech stejnou, jako velmistr jeho.

Jediné, co po Hubertovi zbylo, byla zdobená krabička s jeho erbem, kterážto s listinou touto dovezena byla na Raziberk. Od této události mezi Janem Vítkem a Hubertovým jediným bratrem Johanem Pavlem z Hostouně plane spor o dědictví hradu Reichenstein a přilehlého panství. 

<<< předchozí díl                                                                                                                  pokračovat na další díl >>>