.

Díl dvacátý šestý
Nečekaná tragédie

I stala se, léta Páně 1318, událost vskutku tragická. Nemnoho dní před památkou Umučení svatého Jana Křtitele, ježto roku letošního na druhý den po neděli připadnouti ráčil, dorazila na panství Raziberské listina od královského herolda.

Ve zprávě této napsáno bylo:
"Slyšte, slyšte, slova heroldova: Urozený pan Beneš I. Schenk von Wartenberg, královský číšník, člen rady královské a strážce víry tragicky podlehl zraněním krátce po bitvě u Teublitz. Na loži smrtelném v posledním dechu stihl ještě záležitosti budoucí zaopatřiti a nástupcem jmenoval syna svého, Felixe. 
Urozený pán Johann von Holstein-Kiel obdržel krátce po šlechticově smrti pečeť a mladého pána řádným nástupcem otcovým bez okolků jmenovati ráčil. Hoch z úcty přijal jméno otcovo za své, proto od této chvíle nyní a navždy budiž znám jako Beneš II. von Wartenberg. Vivat Wartenberg!" 
Podepsán jest herold královský Glintmard Almarius deGerland.

Panstvo Raziberské i věrní jejich byli touto zdrcující novinou děsivě zaskočeni. Urozený pan Beneš byl dobrým a věrným přítelem, spravedlivým pánem a pro mnohé vzorem. Vždyť na důkaz hlubokého přátelství rody tyto byly spojeny svazkem zásnubním panny Sáry a urozeného - nyní již - Beneše II. von Wartenberg. 

Až kronika Raziberská prachem zapadá, až urozené rytíře i ctěné dámy, jejichž životy a činy zde zaznamenávati ráčím, povolá si také k sobě náš nebeský Otec, v
zpomeňte i vy, drazí, kdož jednou budete tato slova číst a s pokorou pomodlete se vroucně za spásu našich duší.


Dobrý Bože, Ty jsi Stvořitel a Dárce života.
Děkujeme Ti za život náš
i životy našich příbuzných a přátel.

S důvěrou Ti svěřujeme naše zemřelé
a prosíme, abys je přijal do náruče své lásky.
Naplň jejich víru
a přijmi je mezi vyvolené v nebi.

Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají ve svatém pokoji.
Amen 

<<< zpět na předchozí díl                                                                                                 vpřed na další díl >>>