Díl třináctý
Schůzka Panské jednoty

Svatá Maria Matko, smiluj se nad námi!
Ó, jak těžce se žije nyní v království českém. Náš mladý král osočován a urážen jest a páni proradní, po moci toužící, rozsévají kolem sebe pomluvy nepěkné a všelijak krále našeho i jeho rádce německé haní. Ač získal král tento nárok na zemi Chebskou a taktéž práva jeho na korunu Polskou potvrzena byla, jak možno by již jásati bylo, že království naše České úspěšně se rozrůstá, pranic pánům není po chuti.

Přesto najdou se páni, kteří na straně Králově stojí a slib věrnosti, který mu dali, hodlají ve cti dodržet. Svolal tedy pán z Raziberka tyto pány na jednání. Rozpínavost šlechticů nehodných neměla by býti přeci trpěna a úředníci královi poctiví toto věděli, proto s ochranou a správou majetku královského pomáhali.

Schůze účastnil se tak počet šlechticů urozených, kteří s pánem z Raziberka dohodnouti ráčili, že smlouvu spolu uzavřou o spojenectví a věrnosti věčné králi Janovi. Symbol Panské jednoty nechť dokazuje sounáležitost ve společném boji - ať už slovem, nebo mečem - ježto znázorněn bude jako spojené ruce.

Maria, Matko milostná, oroduj za našeho dobrého krále i za království České! Vivat Rex!


<<< předchozí díl                                                                                                      pokračovat na další díl >>>