Díl pátý
Hoftag a svatba páně Raziberkova

Již mnoho vody uplynulo od bitvy Libušínské a české království zalévaly první letní paprsky. Na panstvích Raziberku i Černá bylo velmi rušno. Opět blížil se královský audienční den.V červnu léta Páně 1314, náš dobrý pán a urozený rytíř Jan Vítek, syn Johannův, jediný dědic panství Raziberského a ochránce kláštera Svatá Koruna, za choť sobě pojal ctihodnou paní Annu z Černé, snoubenku svou vyvolenou, ustanovenou to správkyni domu Černá do plnoletosti posledního žijícího potomka, mladého pána Samuela. I konala se za přítomnosti dam i pánů urozených, jež sňatek svědectvím svým stvrditi ráčili, svatba převeliká.

Dominum,
Fratres caríssimi,
supplíciter deprecémur,
ut super hos fámulos suos,
qui nupsérunt in Christo,
benedictiónem grátíae,
suae cleménter effúndat,
et quo foedere sancto coniúnxit.

Paní Anna přicházela s malou družinou, vedena synovcem svým Samuelem, v šatu hedvábném s vyšívanými rukávy a bohatým surcottem brokátovým, na temné modři skvěly se zlatě zářící labutě. Kaštanové vlasy volně po ramena položené měla a květinovým věncem místo vínku ozdobené, zcela bez závoje přicházela, po vzoru naší drahé královny Elišky Přemyslovny. Ženich netrpělivý, Jan Vítek, taktéž skvostně oděn byl v brokátovém šatu modrém s vytkávaným zlatým vzorem orlů a leopardů, rudým hedvábím podšitém.

Mladý pan Samuel doprovodil paní Annu hrdě a panu Janovi spolu se zálohou věnnou ji předal, kterážto činila dvěsta grošů Pražských. Zbývající věno Annino má býti vyrovnáno panem Samuelem do roka ode svatby a listina k účelu tomuto sepsána bude. Otec Matouš jim před zraky svědků ruce převázal, Jan s Annou přijali svátost manželskou a kněz udělil oběma požehnání církve. Paní Anna darem drahý prsten s kamenem křišťálovým ve zdobené truhličce dostala a choti svému jako důkaz oddanosti své věčné vzácný květ bílé lilie darovala.

Hostina svatební velkolepá a velmi bohatá byla. Stoly do hluboké noci překypovaly zvěřinou všelijakou, ptactvem vodním, omáčkami i chlebem, sladkostí ni ovoce taktéž nechybělo. Urození pánové k tabuli pozvaní, urozený pán Beneš z Wartenberka s ctěnou chotí svou Dorotheou, urozený pán Petr I. z Rožmberka, urozený pán Vladan Purkart z Řepice s ctěnou chotí svou paní Petrou, urozený pán Jan z Wrcova se synem svým Jeníčkem, mladý pán Samuel z Černé se schovankou svou, spanilou pannou Kateřinou, pán Florian z Rabensteinu s ctěnou chotí svou Izabellou a udatný pan Miroslav Protiva z Libiše, ti všichni u tabule hodovali a krmi lahodnou pochvalovali a též mnoho přípitků oslavných novomanželům pronášeli. K večeru přišlo překvapení veliké, kdy k tabuli svatební dostavil se osobně i Jan Lucemburský, náš ctěný mladý král se strýcem svým arcibiskupem Balduinem. Panovník novomanželům blahopřál, vzácnou kožešinu jako dar jim předal a Balduin požehnání své taktéž dal. 

Následujícího dne konaly se pak různé zábavy pro potěchu pánů i dam a soutěže. I rozhodla se paní Anna účastnit se soutěže v účesech krásných. Její komorná převelice se snažila, dlouhé kaštanové vlasy Anniny pečlivě zapletla a drobnými růžičkami a perlami vzácnými je ozdobila. Účes paní Anny pak hodnotícími pány opravdu jako nejkrásnější oceněn byl. Výhrou byla překrásná kovaná růže, kterou paní Anna před zraky všech své komorné předala a pochvalu a uznání jí před pány i dámami vyslovila.

Požehnání Otce Matouše
Požehnání Otce Matouše
Slané koláčky se čtyřmi druhy náplní
Slané koláčky se čtyřmi druhy náplní